Pravila in pogoji »nagradne igre Pepsi e-skiro vsak dan« na območju Republike Slovenije

1. Organizator, izvajalec in namen nagradne igre

Organizator »nagradne igre Pepsi E-skiro vsak dan« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v nadaljevanju: »organizator«).

Izvajalec nagradne igre je BBDO Zagreb, Šoštarićeva ul. 10, 10000, Zagreb, Hrvaška, kontaktna oseba pa Sanja Veček, telefonska številka: +385 1 481 33 00 (v nadaljevanju: »izvajalec«).

Ponudnik SMS storitve je New Level d.o.o. Zagreb, Badalićeva 31, Zagreb, OIB: 99200431992 (v nadaljevanju: »ponudnik poti«).

Namen nagradne igre je promocija pijače Pepsi, Pepsi Max brez sladkorjev, Pepsi Limeta, Mirinda in 7Up v trgovinah in horeca lokalih (restavracijah, hotelih in podobnih gostinskih obratih) v Sloveniji.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani www.pepsi.si. Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji in jih v celoti sprejema.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1. 8. 2022 od 00.00 ure do 4. 9. 2022 do 24.00 ure in se organizira ter izvaja na področju Republike Slovenije.

3. Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.pepsi.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev.

Osebe, ki so zaposlene v Radenski d.o.o. in pravne osebe ali druge osebe, ki kakorkoli neposredno ali posredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci) ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Načini sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine in sicer:

(A): SMS sporočilo (z nakupom)

1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v okviru enega nakupa v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji kupi katerikoli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi Max brez sladkorjev, Pepsi Limeta, Mirinda, 7Up) in si shrani račun. V primeru, če je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa, ki dokazuje nakup katerega koli izdelka pijače pod blagovno znamko Pepsi v času trajanja nagradne igre.

2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3600 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo PEPSI in številko računa – primer: »PEPSI 123456789«.

3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3600 pošlje SMS sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 2250). V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje ali se ne strinja z njihovo obdelavo, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): na podlagi spletne prijave (z nakupom)

1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji kupi katerikoli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi Max brez sladkorjev, Pepsi Limeta, Mirinda, 7Up) in si shrani račun. V primeru, če je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa, ki dokazuje nakup katerega koli izdelka pijače pod blagovno znamko Pepsi v času trajanja nagradne igre.

2. korak: udeleženec vpiše številko računa, ki potrjuje nakup katerega koli izdelka Pepsi na spletno stran www.pepsi.si in posreduje svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, e-mail in telefonska številka) ter potrdi njihovo obdelavo v kolikor se z njo strinja v skladu s temi pravili.

(C): sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Sledim svojemu okusu« (brez nakupa)

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@pepsinagradnaigra.si  pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Sledim svojemu okusu« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov, v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.

Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na vse tri načine (A, B in C točka). Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa.

Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka C) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Udeleženec jamči, da s posredovano zgodbo nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

SMS sporočila, prijave preko spleta ali s poslano zgodbo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

V kolikor SMS ali spletno prijavo z isto številko računa ponovno pošlje ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna. Prav tako bo neveljavna prijava, če več istih zgodb pošlje ista ali druga oseba.

5. Nagrade

Nagrade so naslednje:

35 X Električni skiro Blaupunkt ESC

6. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo v prostorih izvajalca nagradne igre, BBDO Zagreb, Šoštarićeva ul. 10, 10000, Zagreb, Hrvaška.

Žrebanje dnevnih nagrad poteka 1x tedensko in sicer vsak ponedeljek za pretekli teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko teh pravil do izteka posamičnega dne poslali SMS ali spletno prijavo s številko računa ali zgodbo

8.8.2022 od 00.00 ure dne 1.8.2022 do 1.8.2022 do 23:59 ure

8.8.2022 od 00.00 ure dne 2.8.2022 do 2.8.2022 do 23:59 ure

8.8.2022 od 00.00 ure dne 3.8.2022 do 3.8.2022 do 23:59 ure

8.8.2022 od 00.00 ure dne 4.8.2022 do 4.8.2022 do 23:59 ure

8.8.2022 od 00.00 ure dne 5.8.2022 do 5.8.2022 do 23:59 ure

8.8.2022 od 00.00 ure dne 6.8.2022 do 6.8.2022 do 23:59 ure

8.8.2022 od 00.00 ure dne 7.8.2022 do 7.8.2022 do 23:59 ure

15.8.2022 od 00.00 ure dne 8.8.2022 do 8.8.2022 do 23:59 ure

15.8.2022 od 00.00 ure dne 9.8.2022 do 9.8.2022 do 23:59 ure

15.8.2022 od 00.00 ure dne 10.8.2022 do 10.8.2022 do 23:59 ure

15.8.2022 od 00.00 ure dne 11.8.2022 do 11.8.2022 do 23:59 ure

15.8.2022 od 00.00 ure dne 12.8.2022 do 12.8.2022 do 23:59 ure

15.8.2022 od 00.00 ure dne 13.8.2022 do 13.8.2022 do 23:59 ure

15.8.2022 od 00.00 ure dne 14.8.2022 do 14.8.2022 do 23:59 ure

22.8.2022 od 00.00 ure dne 15.8.2022 do 15.8.2022 do 23:59 ure

22.8.2022 od 00.00 ure dne 16.8.2022 do 16.8.2022 do 23:59 ure

22.8.2022 od 00.00 ure dne 17.8.2022 do 17.8.2022 do 23:59 ure

22.8.2022 od 00.00 ure dne 18.8.2022 do 18.8.2022 do 23:59 ure

22.8.2022 od 00.00 ure dne 19.8.2022 do 19.8.2022 do 23:59 ure

22.8.2022 od 00.00 ure dne 20.8.2022 do 20.8.2022 do 23:59 ure

22.8.2022 od 00.00 ure dne 21.8.2022 do 21.8.2022 do 23:59 ure

29.8.2022 od 00.00 ure dne 22.8.2022 do 22.8.2022 do 23:59 ure

29.8.2022 od 00.00 ure dne 23.8.2022 do 23.8.2022 do 23:59 ure

29.8.2022 od 00.00 ure dne 24.8.2022 do 24.8.2022 do 23:59 ure

29.8.2022 od 00.00 ure dne 25.8.2022 do 25.8.2022 do 23:59 ure

29.8.2022 od 00.00 ure dne 26.8.2022 do 26.8.2022 do 23:59 ure

29.8.2022 od 00.00 ure dne 27.8.2022 do 27.8.2022 do 23:59 ure

29.8.2022 od 00.00 ure dne 28.8.2022 do 28.8.2022 do 23:59 ure

5.9.2022 od 00.00 ure dne 29.8.2022 do 29.8.2022 do 23:59 ure

5.9.2022 od 00.00 ure dne 30.8.2022 do 30.8.2022 do 23:59 ure

5.9.2022 od 00.00 ure dne 31.8.2022 do 31.8.2022 do 23:59 ure

5.9.2022 od 00.00 ure dne 1.9.2022 do 1.9.2022 do 23:59 ure

5.9.2022 od 00.00 ure dne 2.9.2022 do 2.9.2022 do 23:59 ure

5.9.2022 od 00.00 ure dne 3.9.2022 do 3.9.2022 do 23:59 ure

5.9.2022 od 00.00 ure dne 4.9.2022 do 4.9.2022 do 23:59 ure

V vsakem krogu žrebanja (5 krogov) bo podeljenih 7 dnevnih nagrad Električni skiro Blaupunkt ESC.

Nagrajence bo izžrebala tričlanska žirija, sestavljena iz predstavnikov izvajalca nagradne igre, na podlagi naključnega algoritma. Žrebanje ni javno. Nagrajence se izžreba z naključnim algoritmom. Skopaj bo izžrebanih 35 nagrajencev. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.

Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme eno nagrado, in sicer tisto za katero je bil izžreban najprej.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, v naslednjih primerih:

 • če se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali
 • kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih, in/ali
 • kadar je podan utemeljen sum, da je nagrajenec vpisal nepravilno številko računa na spletno stran www.pepsi.si ali posredoval po SMS nepravilno številko računa, ki dokazuje nakup kateregakoli izdelka Pepsi oziroma kadar obstaja utemeljen sum, da je nagrajenec prekopiral tuj račun in/ali
 • kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali
 • kadar na splošno nasprotuje tem pravilom.

V primeru, če vse nagrade niso izžrebane, se žrebanje ponovi.

7. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.pepsi.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z vnosom računa na spletno stran oziroma na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

8. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.pepsi.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko

in pripiše besedo DA na podlagi katere poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen naveden v 3. odstavku 12. točke teh splošnih pogojev in sicer na elektronski naslov info@radenska.si ali priporočeno po pošti na naslov Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci s pripisom: »NAGRADNA IGRA PEPSI E-SKIRO VSAK DAN«.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Če nagrajenec nagrade ne prevzame v roku 30 dni od objave nagrajenca na spletni strani www.pepsi.si se šteje, da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih.

Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja. Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

9. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

Vrednost vseh nagrad je višja od 42,00 EUR (z vključenim DDV).

10. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach in T-2 so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, MMobil, Telemach in T-2.

Nagrajenec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

11. Omejitev odgovornosti

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne bo sodeloval v morebitnih sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju posredovala pravilne osebne podatke v skladu s temi pravili.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.pepsi.si , izpad omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta, strošek SMS sporočila.

12. Uporaba osebnih podatkov

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, e-mail, telefonska številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, če bo udeleženec nagrajen.

Nagrajenec oz. prejemnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, e-mail, telefonska številka) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

Glede na to, da je nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena oz. nagrajencev/prejemnikov nagrad iz 2. odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, če udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, če obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki nagrajenca iz 3. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na linku:

https://www.radenska.si/politika-varstva-osebnih-podatkov

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

 • izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)
 • ponudnik poti
 • izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na:

E-pošta: gdpr@radenska.si
RADENSKA d.o.o.
Boračeva 37
Radenci, 9252, Slovenija

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

13. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

14. Končne določbe

S pristopom k nagradni igri sodelujoči sprejmejo navedena pravila in pogoje nagradne igre.

Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in pogojev. O vseh spremembah ali dopolnitvah nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani www.pepsi.si .

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.pepsi.si.

Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

Dodatna vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko sodelujoči in ostali zainteresirani posredujejo na elektronski naslov info@radenska.si.

V Radencih, 14.7.2022

Radenska d.o.o.