Pravila in pogoji »nagradne igre Pepsi igraj & osvoji« na območju Republike Slovenije

1. Organizator, izvajalec in namen nagradne igre

Organizator »nagradne igre Pepsi Igraj & Osvoji« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v nadaljevanju: »organizator«).

Izvajalec nagradne igre je BBDO Zagreb, Šoštarićeva ul. 10, 10000, Zagreb, Hrvaška, kontaktna oseba pa Sanja Veček, telefonska številka: +385 1 481 33 00 (v nadaljevanju: »izvajalec«).

Ponudnik SMS storitve je družba New Level d.o.o. Zagreb, Badalićeva 31, Zagreb, OIB: 99200431992 (v nadaljevanju: »ponudnik poti«).

Namen nagradne igre je promocija pijače Pepsi v trgovinah in horeca lokalih (restavracijah, hotelih in podobnih gostinskih obratih) v Sloveniji.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani www.pepsi.si .  Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji in jih v celoti sprejema.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1. 8. 2020 od 00.00 ure do 31. 8. 2020 do 24.00 ure in se organizira in izvaja na območju Republike Slovenije.

3. Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.pepsi.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev.
Osebe, ki so zaposlene v Radenski d.o.o. in pravne osebe ali druge osebe, ki kakor koli neposredno ali posredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci) ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Načini sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine in sicer:

(A): SMS sporočilo (z nakupom)

1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v okviru enega nakupa v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji kupi kateri koli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi brez sladkorja, Pepsi Twist) in obdrži račun.

2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3600 pošlje SMS sporočilo, v katerem navede  številko računa, svoje osebne podatke (ime in priimek ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča) in besedi DA DA – primer: » 123456789, Ana Novak, Boračeva 37, 9252 Radenci,  DA DA«

V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa, da se uporabnik strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da sodeluje v nagradni igri. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje ali se ne strinja z njihovo obdelavo, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): Vnos računa o nakupu na spletno stran www.pepsi.si (z nakupom)

1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji kupi kateri koli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi brez sladkorjev, Pepsi Twist) in shrani račun.

2. korak: udeleženec vpiše številko računa, ki potrjuje nakup katerega koli izdelka Pepsi na spletno stran www.pepsi.si in vnese svoje osebne podatke (ime in priimek, e-mail, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in telefonsko številko) na spletnem mestu ter potrdi njihovo obdelavo v kolikor se z njo strinja v skladu s temi pravili, prav tako tudi splošne pogoje nagradne igre. Udeleženec po želji lahko naloži tudi fotografijo računa. V primeru, če je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa, ki dokazuje nakup katerega koli izdelka pijače Pepsi v času trajanja nagradne igre.

(C): Odgovor na nagradno vprašanje (brez nakupa)

1. korak: udeleženec na spletni strani www.pepsi.si pravilno odgovori na vprašanje: »Kdo je uradni sponzor UEFA Lige prvakov v kategoriji brezalkoholnih pijač?« in vnese svoje osebne podatke (ime in priimek, e-mail, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in telefonsko številko) ter potrdi njihovo obdelavo v kolikor se z njo strinja v skladu s temi pravili, prav tako tudi splošne pogoje nagradne igre.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na vse načine (A, B in C točka). Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa.

SMS sporočila, vnos računa na spletno stran ali odgovor na vprašanje, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

5. Nagrade

Nagrade so naslednje:

1 X TV (4K UHD, 75 inčev/190 cm)
5 x igralna konzola (+1 igrica)
30 x Messi dres

6. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo dne 8. 9. 2020 v prostorih izvajalca nagradne igre, BBDO Zagreb, Šoštarićeva ul. 10, 10000, Zagreb, Hrvaška.

Nagrajence bo izžrebala tričlanska žirija, sestavljena iz predstavnikov izvajalca nagradne igre. Žrebanje ni javno. Nagrajence se izžreba z naključnim algoritmom. Skopaj bo izžrebanih 36 nagrajencev. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.

Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme eno nagrado, in sicer tisto, za katero je bil izžreban najprej.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli v naslednjih primerih:

- če se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali

- kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih, in/ali

- kadar je  podan utemeljen sum, da je nagrajenec vpisal nepravilno številko računa na spletno stran www.pepsi.si ali po SMS posredoval nepravilno številko računa, ki dokazuje nakup kateregakoli izdelka Pepsi oziroma kadar obstaja utemeljen sum, da je nagrajenec prekopiral tuj račun in/ali

- kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali kadar na splošno nasprotuje tem pravilom.

V primeru, če vse nagrade niso izžrebane, se žrebanje ponovi.

7. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.pepsi.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma na telefonsko številko, ki je bila posredovana z vnosom računa na spletno stran, oziroma na telefonsko številko, ki je bila posredovana z odgovorom na nagradno vprašanje.

8. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov žrebanja. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.pepsi.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje še naslednji osebni podatek:

- davčno številko

in sicer na elektronski naslov info@radenska.si ali priporočeno po pošti na naslov Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci s pripisom: »DA NAGRADNA IGRA PEPSI IGRAJ & OSVOJI« na podlagi katerega soglaša z obdelavo osebnega podatka za namen, opredeljen v 3. odstavku 12. člena teh pravil.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju na to ne odzove in osebnega podatka ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Če nagrajenec  nagrade ne prevzame v roku 45 dni od objave rezultatov žrebanja se šteje, da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, ki so nečitljivi, nepopolni ali niso bila prejeti na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.
Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih.

Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja. Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

9. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju predložiti osebni podatek, naveden v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad (kadar vrednost nagrad presega 42,00 EUR z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

10. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1 in Telemach).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, MMobil, Telemach.

Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja, izvajalca ali ponudnika poti.

11. Omejitev odgovornosti

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne bo sodeloval v morebitnih sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju posredovala pravilne osebne podatke v skladu s temi pravili.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.pepsi.si , omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta, strošek SMS sporočila.

12. Uporaba osebnih podatkov

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka in/ali e-mail) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, če bo udeleženec nagrajen.

Nagrajenec oz. prejemnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka in/ali e-mail ) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

Glede na to, da vrednost nagrade presega znesek 42,00 EUR z vključenim DDV, je nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, zato bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena oz. nagrajencev/prejemnikov nagrad iz 2. odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, če udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, če obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki nagrajenca iz 3. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.
Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

- zahtevati vpogled v svoje osebne podatke

- zahtevati popravek osebnih podatkov

- zahtevati blokiranje osebnih podatkov

- zahtevati izbris osebnih podatkov

- zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov

- zahtevati prenos osebnih podatkov

- vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na linku: http://www.radenska.si/politika-varstva-osebnih-podatkov

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

- izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)

- podizvajalec nagradne igre: Gooya d.o.o., Šišenska cesta 4, Ljubljana, 1000 Ljubljana (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)

- ponudnik poti (osebne podatke udeležencev)

- izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na:

E-pošta: gdpr@radenska.si
RADENSKA d.o.o.
Boračeva 37
Radenci, 9252, Slovenija

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

Te strani uporabljajo statistične piškotke, in sicer piškotke Google Analytics, ki omogočajo analizo obiskanosti strani. To storitev omogoča Google, Inc.

Informacije, ki jih piškotki Google Analytics ustvarijo o vaši uporabi te spletne strani, vključno z naslovom IP, s katerega ste dostopali do spletne strani , se prenesejo na Google strežnik in se tam shranijo. Te informacije bodo uporabljene za analizo načina uporabe teh strani in ustvarjanje poročil za skrbnike spletnih strani o aktivnostih na teh straneh.

Google zbira podatke skozi našo uporabo storitve Google Analytics na naši spletni strani.

Informacije se z Googlom delijo anonimno. Če želite izvedeti več o tem, katere podatke Google zbira, kako te podatke uporablja in kako lahko nadzirate informacije, poslane Googlu, poglejte na spletni strani partnerja Google pravilnik o zasebnosti. Več o Google Analytics na strani: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Iz storitve Google Analytics se lahko odjavite tako, da namestite ta dodatek v svoj brskalnik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

14. Končne določbe

S pristopom k nagradni igri sodelujoči sprejmejo navedena pravila in pogoje nagradne igre.

Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in pogojev. O vseh spremembah ali dopolnitvah nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani www.pepsi.si .

Dodatna vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko sodelujoči in ostali zainteresirani posredujejo na elektronski naslov info@radenska.si.

V Radencih, 1. 8. 2020

Radenska d.o.o.